Wedstrijdreglement Design Fast Track

Vind hier alle informatie over hoe en volgens welke voorwaarden je kan deelnemen aan de wedstrijd Design Fast Track in onderstaand wedstrijdreglement.

BIJZONDERE INFORMATIE & VOORWAARDEN

 • De wedstrijd loopt van 20 juni 2018 tot en met 6 september 2018.
 • Feeling Wonen/Gael Maison organiseert, samen met de Biennale Interieur, Designregio Kortrijk, Flanders DC, WBDM, Mad Brussels en Modesign Academy deze wedstrijd als gelijkwaardige partners.
 • Tijdens Design Fast Track loopt het thema BIODIVERSITEIT als rode draad doorheen het traject. Het thema moet ruim worden geïnterpreteerd en duidt op de verscheidenheid aan mogelijkheden, nieuwe technieken en materialen in connectie met de natuur.
 • Elke meedingende kandidaat levert in:
  • Een projectvoorstel begeleid door een motivatiebrief waarin hij/zij uitvoerig beschrijft hoe hij/zij het thema biodiversiteit zou vertalen naar een ontwerp. Het voorstel helpt de jury te begrijpen in welke richting hij/zij wil gaan en verduidelijkt zijn/haar doel en visie als ontwerper. Het uiteindelijke idee zou visualiseerbaar en haalbaar moeten zijn.
  • Het projectvoorstel dient te worden vergezeld van beelden (digitaal of andere).
  • CV
  • De kandidaat kiest zelf of hij/zij zijn/haar deelname op papier , video of digitaal inlevert.
 • Kandidaten hebben een maximum ervaring van 3 jaar als product- of meubeldesigner om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Studenten in product- en meubeldesign maken kans wanneer ze in hun laatste jaar zitten.
 • Het is belangrijk dat de kandidaat de komende 2 jaar (periode oktober 2018- oktober 2020) op regelmatige basis tijd kan vrijmaken voor het traject en zich tevens in België bevindt. De beschikbaarheid wordt persoonlijk afgestemd tussen de winnaar en de organisatoren.
 • Vanaf 7 september gaan alle partijen door de inzendingen en wordt de winnaar gekozen die het meest beantwoordt aan alle voorwaarden en waarvan zijn/haar inzending beloftevol aansluit bij het gekozen thema.
 • De winnaar volgt een exclusieve masterclass waaronder verstaan wordt: educatieve sessies, workshops en professionele samenwerkingen met ondernemingen die een pertinente rol spelen in de designwereld, bevorderend voor zijn/haar kennis en ervaring als ontwerp(st)er en lopende over 2 jaar.
 • Het startschot van het traject begint op Biennale Interieur 2018 waar de winnaar wordt bekendgemaakt voor het grote publiek. Het traject loopt over 2 jaar en wordt bezegeld met een tentoonstelling op de Biennale Interieur 2020 over en rond zijn/haar projecten verworven tijdens het traject en het eindproject.
 • De focus van Design Fast Track ligt op het parcours van de winnaar, de ervaring en kennis die dankzij de aangereikte kansen worden verworven en die deels worden gedeeld met het publiek. Na afloop van het traject wordt er een eindproject verwacht dat de verschillende ontwikkelingen van de ontwerper tijdens zijn traject vertaalt en hij deelt dit project met alle partners.
 • Tijdens het traject wordt er 1 hoofdmentor aangewezen die de kerncontactpersoon wordt van de deelnemer. De deelnemer dient ten allen tijde een beroep te kunnen doen op zijn/haar mentor. Omgekeerd dient de deelnemer ook steeds contact met de hoofdmentor te respecteren.
 • Er wordt gedurende het parcours een duidelijk schema opgemaakt met alle data wanneer de deelnemer en mentor elkaar ontmoeten. Het is de bedoeling dat er op regelmatige basis een gesprek plaatsvindt waarbij de deelnemer steeds statusupdates bezorgt en de mentor hem/haar kan aansturen indien nodig. De deelnemer stelt zich bereidwillig voor om steeds op tijd en op verplaatsing de mentor te ontmoeten volgens de afgesproken data.
 • Tijdens het traject wordt er verslag gedaan van het traject en de evolutie van de winnaar door een journalist van Feeling Wonen/Gael Maison (Nederlands en Frans). Deze verslagen – geschreven colums, video’s,… – zullen gepubliceerd worden in het blad, op de website, op Facebook en Instagram. Doel is dat deze column een zo gevarieerd beeld mogelijk brengt van het traject van de deelnemer. De winnaar dient dus op regelmatige tijdstippen bereid te zijn om updates door te geven via zijn/haar mentor en het blad.
 • Hieronder de input die elke betrokken partij afzonderlijk biedt aan de winnaar:

Flanders DC, WBDM en MAD Brussels

 • Opvolging (monitoring).
 • Een bezoek van 2 dagen aan Maison&Objet (januari).
 • Coaching voor internationalisatie, business plan en starten.
 • Volgen van de op dat moment beschikbare labs en workshops bij Flanders DC en MAD.
 • 1 artikel in het magazine van Flanders DC en WBDM (beide online).

Modesign Academy

 • Monitoring ten behoeve van ontwikkeling eigen identiteit als ontwerper, de methode om eigen merk-DNA in eigen strategische keuzes te identificeren, structureren en communiceren.
 • In 10 sessies van 60 minuten bouwt en past de ontwerper de tools toe die hem/haar de middelen geven om consistentie te verzekeren, zowel tussen de verschillende samenwerkingen die hij/zij zal leiden in de context van de wedstrijd, maar ook tijdens zijn/haar persoonlijke projecten in de toekomst.

Feeling Wonen/Gael Maison

 • Aanbieden van een 1 begeleid persmoment op de redactie voor de winnaar gedurende de looptijd van de Masterclass (2018-2020). De redactie/marketing zorgt voor moment met press key learnings, tips & tricks voor media, rondleiding, …
 • Visibiliteit in Feeling Wonen/Gael Maison en op de verschillende mediakanalen van Design Fast Track.

Designregio Kortrijk

 • 1 halve dag initiatie 3D printing en lasercutting in de Open Makerspace Budalab.
 • Een gesprek met een van de matchmakers over samenwerken met bedrijven (do’s & dont’s).
 • Organisatie bezoek of gesprek aan/met 3 relevante maakbedrijven.

Biennale Interieur

 • Voorstelling projectvoorstel op Biennale Interieur 2018 en tentoonstelling van verworven projecten op Biennale Interieur 2020.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Sanoma Media Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55 (hierna “Sanoma” genoemd).
 • Sanoma behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Sanoma kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sanoma.
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Sanoma zijn zonder verhaal.
 • De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Sanoma, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Sanoma, voor te leggen.
 • De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 • Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Sanoma behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Sanoma enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Sanoma om toepassing te maken van artikel 9.
 • Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Sanoma zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Sanoma uit te sluiten.
 • Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Sanoma de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 • De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Sanoma, die u kan consulteren op onze website: www.sanoma.be/nl/privacy.
 • Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Sanoma van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Sanoma overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Sanoma, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Sanoma-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.
 • Sanoma behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.
 • Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Sanoma de enige organisator.
 • Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Sanoma hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Lees hier meer over de wedstrijd.